św. Józef przemówił

    Św. Józef,  głowa Świętej Rodziny, zwany milczącym świadkiem Ewangelii, przemówił w naszych czasach, zostawiając ważne przesłanie. Miało to miejsce w trakcie objawień w Brazylii. Od maja 1994 r. do maja 1998 r. dwa miasta w Amazonii, Manaus i Itapiranga, zostały wybrane jako miejsca wielu objawień Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. Te niezwykłe wydarzenia miały miejsce w życiu Edsona Glaubera i jego matki, Marii do Carmo. Maryja z Dzieciątkiem, która chciała być znana jako Królowa Różańca i Pokoju, wzywała do pokuty, modlitwy różańcowej oraz częstego przystępowania do spowiedzi i Komunii świętej, aby uratować świat pogrążony w niewierze i grzechu. Zalecała także nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.     
    Wielkie objawienia św. Józefa rozpoczęły się 1 marca 1998 r. Mówił on o nabożeństwie do swego czystego serca i złożył pierwszą z kilku obietnic. Mój drogi synu, nasz Pan Bóg posłał mnie, bym powiedział ci o wszystkich łaskach, jakie wierni otrzymają z mojego Najczystszego Serca, które ma być czczone, jak chcą tego Jezus i moja błogosławiona żona... Dzięki nabożeństwu do mojego Najczystszego Serca wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Nasz Pan Bóg pozwolił mi odkryć ci obietnice mojego Serca. Tak jak ja jestem uczciwy i sprawiedliwy w oczach Boga, wszyscy, którzy mają nabożeństwo do mego Serca, będą także czyści, sprawiedliwi i święci w Jego oczach. Będę napełniał cię tymi łaskami i cnotami, dzięki czemu będziesz wzrastał każdego dnia na drodze świętości.
    Następnego dnia św. Józef przyszedł z Dzieciątkiem Jezus i ujawnił, że Bóg chce dać niezliczone łaski poprzez nabożeństwo do jego Serca. Mój Syn i Pan Jezus, którego wychowywałem tutaj, na ziemi z ojcowską miłością, pragnie, żeby wszyscy ludzie praktykowali nabożeństwo do mojego Serca, za tych wszystkich, którzy potrzebują łask z nieba.
    Potem miała miejsce druga obietnica. Obiecuję wszystkim, którzy czczą moje Najczystsze Serce i którzy robią tu na ziemi dobre uczynki na rzecz najbardziej potrzebujących, a zwłaszcza chorych i umierających, dla których jestem pocieszycielem i opiekunem, że otrzymają w ostatnim momencie ich życia łaskę dobrej śmierci. Ja sam będę dla tych dusz ich wnioskodawcą do mojego Syna Jezusa i wraz z moją małżonką, Najświętszą Maryją Panną, będziemy pocieszać je naszą świętą obecnością w ich ostatnich godzinach na ziemi, a one będą odpoczywać w pokoju naszych Serc.
Tak jak widziałem mojego Syna, Jezusa opierającego głowę na moim Sercu, tak ja i moja małżonka, Święta Maryja, weźmiemy te dusze do chwały Raju, w obecności Zbawiciela, mojego Syna, Jezusa Chrystusa, tak żeby mogły spoczywać i skłaniać się ku Jego Najświętszemu Sercu…
    Św. Józef  ostrzegał, że grzech na świecie rozprzestrzenia się z niezwykłą siła. Wróg naszego zbawienia chce zniszczyć wszystkich ludzi, bo nas nienawidzi. Środkami, które on przeważnie wykorzystuje, są grzechy przeciwko świętej czystości, gdyż czystość jest jedną z cnót najbardziej ukochanych przez Boga, a szatan pragnie w ten sposób zniszczyć obraz Boga obecny w każdym stworzeniu dzięki tej cnocie. I to właśnie z tego powodu Bóg prosi całą ludzkość o nabożeństwo do mego Najczystszego Serca. Chce On dać ludziom łaskę do przezwyciężenia pokus i ataków diabła w ich codziennym życiu.
    Św. Józef, którego w litanii nazywamy najczystszympostrachem duchów piekielnych, może chronić nas w czasie tych ataków. W trakcie objawień uczynił też następującą obietnicę. Wezwanie mojego imienia wystarczy, by zmusić demony do ucieczki ! Obiecuję wszystkim wiernym, że cześć dla mojego Najczystszego Serca z wiarą i miłością, łaska życia ze świętą czystością duszy i ciała oraz siła opierająca się wszystkim atakom i pokusom szatana spowodują, że ja sam będę nadzwyczajnie ich chronił.
W przesłaniu świętego Józefa zawarta była również obietnica, że nawet najwięksi grzesznicy, jeśli zaufają jego wstawiennictwu, odzyskają łaskę i miłosierdzie Boże. Wyraził pragnienie, by ciężko obrażający Boga nawrócili się i zostali zbawieni.
Św. Józef - świadomy cierpień wielu rodzin - obiecywał także pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Mój Syn, Jezus, przez moje Serce, chce udzielać wszystkim ludziom swojego Boskiego błogosławieństwa. Wiem, że wielu z was cierpi mnóstwo wielkich trudności, ponieważ w tych ostatnich czasach ludzie już nie kochają siebie i nie pomagają sobie nawzajem, ale żyją z sercami pełnymi pychy, fałszu, kłamstw, intryg, ambicji, obmowy, małostkowości i wielu złych rzeczy, które są konsekwencją życia dalekiego od Boga. (...) Obiecuję, że nie będą oni porzuceni w ich trudnościach i problemach życiowych. Będę prosił Boga, aby pomógł im, używając swojej Opatrzności Bożej, w rozwiązaniu ich materialnych i duchowych problemów.
Zwrócił uwagę, że ludzkość jest coraz bardziej uporczywa w swoich przestępstwach z powodu troski o doczesne przyjemności, zamiast kochać Boga i Jego przykazania. Ale sprawiedliwość Boża jest w zasięgu ręki w sposób nigdy wcześniej nie widziany i nadejdzie nagle na cały świat.
Pomimo  nieuchronnej kary ciążącej nad światem, św. Józef zostawia przesłanie pełne nadziei dla czcicieli jego Najczystszego Serca. Ci, którzy poddadzą się mi, nie zostaną zabici przez nieszczęścia, wojny, głód, choroby i inne kataklizmy; moje Serce będzie dla nich bezpiecznym miejscem dla ich ochrony. Tutaj, w moim Sercu, wszyscy będą chronieni przed sprawiedliwością Bożą w dniach, które nadejdą. Wszyscy, którzy poświęcają się mojemu Sercu, czcząc je, będą postrzegani przez mojego Syna, Jezusa oczami łaski. Jezus wyleje swoją miłość i weźmie do chwały swojego Królestwa wszystkich tych, których umieszczę w moim Sercu.
Wreszcie św. Józef, objawiając się w pierwszą środę marca 1998 roku, miał zachęcić do praktykowania nabożeństwa pierwszych pięciu śród miesiąca  ku czci swego Przeczystego Serca na wzór nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi obchodzonego w pierwsze soboty. 
Pod koniec objawień jej męża, Najświętsza Maria Panna sama uczyniła obietnicę: Wszyscy, którzy czczą Najczystsze Serce św. Józefa, skorzystają z mojej macierzyńskiej obecności w ich życiu w szczególny sposób. (…) Uzyskam dla nich od Boga łaskę osiągnięcia doskonałej świętości w cnotach świętego Józefa, osiągając w ten sposób doskonałą miłość, jaką żył Józef. Ludzie będą uczyli się kochać mojego Syna, Jezusa i mnie z taką samą miłością jak mój Najczystszy Małżonek Józef, otrzymujący najczystszą miłość naszych Serc.
W styczniu 2010 r. miejscowy ordynariusz, biskup Carillo Gritti ogłosił Dekret Kultu potwierdzający objawienia w Itapiranga, a we wcześniejszym dokumencie stwierdził, że mają one nadprzyrodzony charakter.
Ciekawym faktem jest, że wezwanie do oddawania czci Przeczystemu Sercu św. Józefa ma swoja długą genezę w historii Kościoła, którego rozkwit przypada na nasze czasy. Pierwsze bowiem świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się już w XVII wieku. Na jednym z fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise we Francji znajduje się napis: In corde Ioseph invenietis me (W sercu Józefa odnajdziecie mnie). Wśród propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes (†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem jako Święta Rodzina.
     W Polsce Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa jest szerzone od 1995 r. Jego istotę stanowi Komunia święta wynagradzająca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i modlitwa w jedności Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa.
Nabożeństwo to jest dopełnieniem Bożych zamiarów, ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, w której Józef z Dzieciątkiem Jezus ukazał się w obecności Maryi i trzykrotnie błogosławił światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, w których została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.
     Związek miłości Trzech Serc ukazuje tajemnicę przymierza Trójjedynego Boga z ludźmi i jest konieczny w duchowym dziele Nowej Ewangelizacji, o czym pisał św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o św. Józefie Redemptoris Custos: Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś – jak napisałem w „Adhortacji apostolskiej Christifideles laici” – religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę (RC nr 29).
 Dagmara Krzyżanowska
Na podstawie: https://www.ncregister.com/blog/major-apparitions-of-st-joseph-are-approved; https://www.czasopismomichael.pl/archiwa/item/objawienia-swietego-jozefa; https://pl.aleteia.org/2021/04/18/objawienia-sw-jozefa-oto-tajemniczy-i-milczacy-ratownik-ktory-niedawno-przemowil/; https://likusy.salezjanie.waw.pl/nabozenstwo-pierwszych-srod-miesiaca-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/