Stowarzyszenie

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie” powstało na zebraniu założycielskim w dniu 17 stycznia 2007 r.
Na mocy dekretu Biskupa Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. L.dz. 740/07/BD Stowarzyszenie posiada status prywatnego stowarzyszenia wiernych (w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego) oraz organizacji kościelnej (w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 7 listopada 2009 r. L.dz. 3589/09/BD dokonano – w świetle przytoczonej ustawy – zmiany jego statusu, co umożliwiło już jako organizacji katolickiej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000343395 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/007858/09/145.

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie Kościoła, społeczeństwa i narodu.
Realizuje go m.in. poprzez:
- organizację licznych rekolekcji ewangelizacyjnych, które prowadzą znani w świecie charyzmatycy, nauczający z mocą Ducha Świętego, czemu towarzyszą uzdrowienia i uwolnienia;
- prowadzenie działalności wydawniczej: wydajemy własne pismo ewangelizacyjno-formacyjne, a także płyty mp3 z przeprowadzanych rekolekcji charyzmatycznych;
- działalność Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Domek na skale";
- koncerty ewangelizacyjne w parafiach;
- rekolekcje wielkopostne dla młodych i przygotowujące do bierzmowania.

W skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Posłanie” wchodzą następujące osoby:
Ewa Leszczełowska – Prezes,
Dagmara Krzyżanowska – Członek Zarządu,
Marta Kalniuk – Członek Zarządu,
Izabela Surmacz – Członek Zarządu.

Asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest ks. dr Artur Szymczyk.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 22 członków.